Üdvözöljük a honlapon!

 

Aktualitások

 

2018.06.04.

KEDVES DIÁKOK!

Idén remek lehetőség nyílik számotokra a Győri Kormányhivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége által. Azok a 16-25 év közötti diákok, akik nappali tagozatos tanulói jogviszonnyal rendelkeznek, nyáron lehetőségük van diákként dolgozni a Lázi önkormányzatnál a „Nyári diákmunka” program keretein belül 2018. június 18. és 2018. augusztus 31. között.

A munkaidő napi 6 óra, a bér bruttó 103.500 Ft, szakképzettséget igénylő munka esetében bruttó 135.375 Ft. Aki szeretne a programban részt venni, minél előbb jelentkezzen az önkormányzatnál ahol tájékoztatjuk a teendőkről.

A nyári diákmunkára jelentkezhetnek:

 • nappali tagozaton tanuló diákok;
 • a program kezdő időpontjában idősebbek 16 évnél, de a program befejezésekor sem töltik még be a 25. életévüket;
 • közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket;
 • foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.

 

FONTOS!

Aki a programban szeretne részt venni, annak az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán kell jelentkezni ahol nyilvántartásba veszik. Személyes okmányaival, érvényes diákigazolványával kell megjelennie, miután regisztrálni fogják. /Győr, Bartók Béla u. 2./ Ezzel egyidejűleg az önkormányzat is bejelentkezik, hogy részt kíván venni a „Nyári diákmunka” programban.

Amennyiben az önkormányzat pályázatát elfogadják, a regisztrált diákokat a járási foglalkoztatási osztály ki fogja közvetíteni a nyári diákmunkára Lázira.

Az önkormányzat jelentkezik a programra, így remélhetőleg segíthetjük azokat a diákokat, akik a szünidőben dolgozni szeretnének.

 

 

 

 

2018.04.25.

Tisztelt Adózók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2017.évi helyi iparűzési adóbevallás beadási határideje: 2018.05.31.

Az adó mértéke nem változott 2% maradt.

Bevallásukat elektronikus úton, vagy a honlapról letölthető nyomtatványon is benyújthatják.

Helyi iparűzési adóbevallás 2017


Lázi Helyi Választási Iroda Tájékoztatója

A köztársasági elnök 2018. április 8. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők általános választását.

Lázi községben szavazni egy szavazókörben lehet:

00l. szavazókör Petőfi u. 6. sz. Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

Mindenki csak a szavazóköri névjegyzékbe vételről szóló értesítőben szereplő szavazókörben szavazhat.

A szavazás ideje: 2018. április 8. (vasárnap) 06:00-19:00 óra között.

Szavazni csak személyesen lehet.

A szavazás feltétele, hogy személyazonosságát igazolja a következő érvényes igazolványokkal:

A lakcímet igazoló hatósági igazolvány és személyazonosító igazolvány, vagy

– útlevél, vagy

– vezetői engedély

 1. lakcímet, vagy személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvány

Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség!

Ha a választópolgár egészségi állapota, vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. A kérelmet a helyi választási irodához nyújthatja be legkésőbb 2018. április 6.-án 16:00 óráig. A szavazás napján 15:00 óráig a szavazókörökben működő szavazatszámláló bizottságtól kérhet mozgóurnát.

Ha a szavazás napján az értesítőben szereplő szavazóhelyiségtől eltérő helyen, de Magyarország területén tartózkodik, átjelentkezésre irányuló kérelmet terjeszthet elő. Az átjelentkezéssel Ön a kérelmében megadott magyarországi településen szavazhat, a lakcíme szerinti szavazólapon. A kérelemnek legkésőbb 2018. április 6.-án 16:00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodába.

Ha a szavazás napján külföldön tartózkodik, külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet terjeszthet elő. A külképviseleti névjegyzékbe vétellel Ön a kérelmében megadott külföldi településen, a nagykövetségen, vagy főkonzulátuson szavazhat, a lakcíme szerinti szavazólapon. A kérelemnek legkésőbb 2018. március 31-én 16:00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodába.

A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére

– szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon,

– ennek az értesítőnek Braille-írásos változatát kapja meg,

– a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon,

– akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson.

A fenti kérelmeket benyújthatja az interneten keresztül a Nemzeti Választási Iroda honlapján: www.valasztas.hu

A kérelem levél útján is eljuttatható a lakóhelye szerinti helyi választási irodába.

A mozgóurna iránti kérelmet arra a településre kell küldeni, ahol a névjegyzékben szerepel. Ehhez a www.valasztas.hu illetve a www.lazi.hu honlapról tölthet le nyomtatványt.

A lakóhelye, vagy bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodában természetesen személyes ügyintézésre is van lehetősége. A mozgóurna iránti kérelme írásba foglalt meghatalmazással rendelkező megbízott útján is benyújtható.

A választással kapcsolatos további kérdéseire a www.valasztas.hu honlapon találhat választ, vagy a Lázi, Petőfi u. 6. sz. alatt található Polgármesteri Hivatalban működő Választási Irodától kérhet részletes tájékoztatást.

Lázi, 2018. március 12.

Bertalanné Józsa Judit

helyi választási iroda vezetője

Mozgóurna iránti kérelem / Kérelem módosítása / Törlése

 

 

 

Kara Ákos képviselő úr  húsvéti üdvözlete:

husveti_kepeslap

2018 március 22.


 

 

Lázi Község vonatkozásában elkészült a Település Arculati Kézikönyv munkaközi változata. A jogszabályoknak megfelelően a kinyomtatott változat a hivatalban megtekinthető, online pedig az alábbi linken található:

Lázi_TAK_munkaközi

Hozzászólást, javaslatot a kihirdetést követő 8 napon belül lehet tenni a hivatalban, 2017. december 8-ig.

Lázi Község Önkormányzata

Lázi, 2017. november 28.

 

 

 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdetett a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 12. pont szerint a Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására. A beérkezett pályázatokról dr. Pintér Sándor miniszter úr döntött, a döntésnek köszönhetően 1701 önkormányzat közel 1,9 milliárd forint támogatásban részesülhetett.

http://www.kormany.hu/hu/dok?type=206#!DocumentBrowse

Lázi Község Önkormányzata is sikeres pályázatot tudhat magáénak. Az elnyert 1.250.000,- Ft összeget járdák felújítására használja fel.

Ezúton is köszönjük Kara Ákos államtitkár úr támogatását!

Lázi Község Önkormányzata

Lázi, 2017. november 27.

 

 

 

LÁZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2017. (XI. 7.) önkormányzati rendelete

 a szociális célú tűzifa juttatásáról

 

Lázi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

 

 1. § (1) Lázi Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) térítésmentesen szociális célú tűzifa támogatást (a továbbiakban: tűzifa támogatás) biztosít annak a szociálisan rászoruló személynek, aki Lázi Község közigazgatási területén életvitelszerűen a településen él és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.

 

(2) A rendelet alkalmazásában a család, egyedül élő, háztartás, jövedelem fogalmára a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Sztv.) meghatározottakat kell érteni.

 

 1. § (1) Az Önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként térítésmentes tűzifa támogatást állapíthat meg:

 

 1. a) annak a kérelmezőnek, aki az Sztv. szerinti
 2. aa) aktív korúak ellátására,
 3. ab) időskorúak járadékára,
 4. ac) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására települési támogatásra, vagy

 

 1. b) annak a kérelmezőnek tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására, aki települési támogatás keretében a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesül,

 

 1. c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családnak,
 2. d) annak a kérelmezőnek, aki települési támogatás keretében lakásfenntartási támogatásra jogosult,

 

 1. e) a 3 vagy annál több gyermeket nevelő kérelmezőnek, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,

 

 1. f) a nyugellátásban részesülő kérelmezőnek,
 2. fa) ha a családjában az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,
 3. fb) ha egyedül élő és jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.

 

(2) Az (1) bekezdés a)-d) pontban lévő kérelmezők előnyben részesülnek a tűzifa támogatás odaítélése során.

 

 • A tűzifa támogatás mértéke háztartásonként 1 m3, de az 5 m3 tűzifa mennyiséget nem haladhatja meg.
 • Fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező kérelmező részére állapítható meg tűzifa támogatás.

 

(5) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a tűzifa támogatás.

 

(6) A tűzifa támogatásban részesülő a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak a kérelemben megjelölt ingatlanon használhatja fel.

 

(7) A rendelkezésre álló tűzifa mennyiséget meghaladó tűzifa támogatási igény beérkezése esetén a tűzifa támogatás megítélésénél a 2. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a szociális rászorultság elvét érvényre juttatva kell a sorrendet felállítani.

 

(8) A szociális célú tűzifa támogatást természetbeni ellátásként kell megállapítani, tűzifa formájában.

 1. § A tűzifa támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul, melyet az Lázi Község Önkormányzatánál (9089 Lázi, Petőfi Sándor u. 6.) lehet benyújtani 2017. november 24. napjáig.

 

 1. § (1) A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmek elbírálását, valamint tűzifa juttatásával kapcsolatos valamennyi hatáskört Lázi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesterre ruházza át.

 

(2)       A jogosultnak a megállapított ellátás a határozat jogerőre emelkedését követően nyújtható.

 

(3)       A tűzifa jogosulthoz juttatásáról az Önkormányzat gondoskodik.

 

(4)       A szociális célú tűzifában részesülőtől az Önkormányzat semminemű ellenszolgáltatást nem kér.

 

 • A döntéséről: a rászorult nevének, lakcímének, a természetbeni támogatás mértékének feltüntetésével határozat készül.

 

 • Az átadó a tűzifa átvétel tényéről átvételi elismervényt köteles aláírni.

 

 1. § Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és 2018. március 31. napján hatályát veszti.

 

Lázi, 2017. november 7.

 

 

 

 

 

 

2017.09.28.

BURSA HUNGARICA

Lázi Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára. A kapcsolódó pályázati felhívás és mellékletei az alábbi linkeken érhetőek el:

Bursa-2018 A felhívás pályázók részére:  http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica10/

Bursa-2018 B felhívás pályázók részére:  http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica11/

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. november 7.

 

 

 

2017.02.20

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Veszprémvarsányi fogorvosi körzet feladatainak ellátása

Hirdető felhasználó: Veszprémvarsány Község Önkormányzata

Ellátandó települések száma: Több település
Pályázati feltételek: • A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendelet szerinti képesítés, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek
• büntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát,
• részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzot,
• egészségügyi vállalkozási engedély másolatát, vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonatot,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
• egészségi alkalmasság igazolása,
• működési nyilvántartási igazolvány másolata,
• személyi és tárgyi feltételek biztosításáról szóló nyilatkozat
• nyilatkozatot, mely szerint a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagát megismerhessék
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázat elbírálásának határideje: 30 napon belül
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, Németh Csaba polgármesternek címezve (8438 Veszprémvarsány, Kossuth u. 44.). A borítékon fel kell tüntetni: „Veszprémvarsányi fogorvosi körzet pályázata”.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Fogorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Veszprémvarsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a háziorvosi, fogorvosi körzetekről szóló 13/2016. (XII.5.) önkormányzati rendelet 6. §-ban meghatározott felnőtt fogászati alapellátási körzet területi ellátási kötelezettséggel, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés szerinti működtetése

• Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
• A fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződés alapján történik
– szolgálati lakás megoldható
– a feladat ellátásához szükséges fogászati szék és eszközök rendelkezésre állnak
• A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Németh Csaba polgármester nyújt a 30/9562494-s telefonszámon.

Kapcsolat:
Hirdető pontos megnevezése: Veszprémvarsány Község Önkormányzata
Telefon: 30/9562494
Települések: Veszprémvarsány, Lázi, Sikátor, Bakonypéterd, Bakonygyirót, Román, Gic
E-mail: onkormanyzat@veszpremvarsany.hu

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Veszprémvarsány Község Önkormányzata
Telefon: 0688589650
Település: Veszprémvarsány
E-mail: Email Küldése

2016.10.06

Kara Ákos, a térség országgyűlési képviselője kérésére a következő összegzést jelenítjük meg a láziak számára a népszavazás választókerületi eredményéről :

Győrben és a környező településeken, a választókerületünkben élő polgárok 49,00%  százaléka vett részt és mondta el véleményét a népszavazáson. A mi részvételi adataink jelentősen meghaladják az országos átlagot.

Az itt élők határozottan és egyértelműen döntöttek. Az itt élők elutasítják, hogy a brüsszeli bürokraták és az európai baloldal a kötelező kvótával döntse el, ki éljen a mi vidékünkön.

Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki az ország jövőjéről felelősen gondolkodva élt demokratikus jogaival és részt vett a népszavazáson. Külön köszönöm azoknak a választókerületben élő embereknek, akik a népszavazáson NEM-mel szavaztak. A NEM szavazatok aránya nálunk 98.94% százalék volt.

Lázi településen a választópolgárok részvételi aránya a népszavazáson 43,07 % volt. Az érvényesen szavazók közül pedig 97,89 % szavazott NEM-el.

 

2016.09.25

Testvértelepülésünk Kéty – Felvidék (Ket’-Szlovákia) részt vesz egy közös projektben: ” Kéty 2016  – Szolidaritás, tolerancia és kohézió – ez az Európai Unió” Lázi településsel és több másik magyar, lengyel német és román településsel.  Bővebben: a Testvér települések / Kéty menüpontban.

 

2016.09.25

KIS NÉPSZÁMLÁLÁST INDÍT OKTÓBER 1-JÉN A KSH

 Kis népszámlálást, úgynevezett mikrocenzust tart a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) október 1-je és november 8-a között .

A népesség-összeírást a tízévenként rendezett népszámlálás félidejében tartják, a lakosság 10 százalékának, csaknem egymillió embernek a megkeresésével. A cél az, hogy felmérjék az elmúlt öt év társadalmi változásait. A mikrocenzussal a KSH adatokat kap a népesség nagyságáról és összetételéről életkor, nem, családi állapot, iskolai végzettség, foglalkoztatottság, nemzetiség és számos más demográfiai mutató alapján, továbbá képet kap a lakásállomány főbb adatairól is.

Az összeírás 2148 település 440 ezer címét érinti, a kiválasztott lakásokban élők részvétele kötelező, de a kérdőíveken nem szerepel a válaszadók neve, és az adatokat kizárólag statisztikai célokra használhatják.

A KSH sajtótájékoztatóján – amelyen színészekkel játszatták el a különböző adatfelvételi lehetőségeket, és bemutattak egy tájékoztató kisfilmet is – Németh Zsolt azt mondta: a rövidesen kezdődő, tízszázalékos mintán végzett adatfelvétel Európában is egyedülálló. Ezzel összefüggésben jelezte, úgy látják, „egyre terjed a tényekre alapozott döntések kultúrája”.. Mikrocenzust 1963 óta tartanak, és most első alkalommal nem papíron, hanem elektronikusan töltik majd ki a kérdőíveket a számlálóbiztosok laptopon vagy tableten. Október 9-éig internetes válaszadásra is lehetőség lesz, az ehhez szükséges kódokat az érintettek levélben kapják meg.

Az adatfelvételi körbe kerülteket a KSH szeptember 26. és 30. között értesíti postán.

A mikrocenzus lakás- és személyi kérdőíveinek megválaszolását törvény írja elő azoknak, akik a mintába bekerültek. A kérdőívek internetes kitöltése nagyjából fél óráig tart. A kérdőívcsomag ezen túl további öt kiegészítő kérdőívet is tartalmaz, ezek közül minden háztartáshoz csak egyféle kérdéssor tartozik.

Kérjük a tájékoztatás szíves tudomásulvételét!

Écs, 2016. szeptember 10.

ÉCSI KÖZÖS ÖNKORNÁNYZATI HIVATAL